Barn på förskola på Smaragdgången i Eskilstuna

Rektorn har ordet!

Nytt läsår och nya möjligheter. Vi träder in i läsår 2019–2020, med stor förväntan, där verksamheten präglas av en framåtanda och en positiv känsla av att ta sig an nya utmaningar. Vi har en reviderad läroplan och vi ska bygga en ny förskola i Borsökna vilket är bara två spännande saker som året kommer att föra med sig. Tillsammans kommer vi att göra ett grymt bra arbete, det är jag helt säker på.

Vi har nu kommit igång med planeringen av vår nya förskola som kommer byggas i Borsökna. Den beräknas öppna i mitten av augusti 2020. Det finns redan nu möjlighet att ställa barn i kö via vår hemsida.

På British Mini Rademachergatan är Ms Lindquist tillbaka efter ett års tjänstledighet vilket innebär att vi nu är två rektorer på British Mini. Mitt fokus detta läsår kommer att ligga på British Mini Smaragdgången och vårt nya förskole-projekt i natursköna Borsökna.

Som ni kunnat se har vi förra läsåret arbetat mycket med odling och utvecklingen av vår gård. Detta har vi gjort tillsammans med både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Grymt bra jobbat allihop! Ett stort tack till alla er som bidragit med både material, er tid och kompetens. Vi ser att utevistelsen idag är mycket lugnare för våra barn, då de sprider ut sig på gården till de olika aktiviteter de nu naturligt erbjuds.

Vårt arbete med en likvärdig förskola oavsett vilken av våra enheter du väljer, fortsätter bland annat genom: veckovisa möten i ledningsgrupp, gemensamma arbetslagsledarmöten och våra förstelärare som jobbar för båda enheterna. De har uppdraget att driva förskolan framåt mot uppsatta mål tillsammans med ledning och övriga pedagoger.

Arbetet med att hitta en röd tråd mellan förskola och skola fortsätter genom möten mellan oss rektorer på förskolan och rektorerna på British junior och våra förstelärares samarbete över gränserna.

Den 1 juli 2019 trädde en ny reviderad läroplan för förskolan i kraft.  Det handlar om förtydligade mål som är mer konkretiserade vilket i sin tur kan leda till att förskolan bättre tar tillvara på barnens lust att lära. I vår verksamhetsplan med grovplanering kan ni ta del av vår plan för detta läsår. Vi har redan under förra läsåret påbörjat implementeringsarbetet av den nya läroplanen. Detta bl.a. genom webbinarium med grupparbeten och i våra fokusgrupper; kvalitetsgrupp, IKT-grupp och miljö- och materielgrupp. Vi har tre utsedda förstelärare med fokus på IKT, språkutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Mycket fokus i vår kompetensutveckling detta läsår ligger på förskolans kvalitetsarbete kring språkutveckling, IKT, ICDP och lågaffektivt bemötande.

I år kommer även vår personal på Smaragdgången att få ta del av Skolverkets satsning kring läslyftet. Vi har två handledare för läslyftet som leder projektet under läsåret. Läslyftet handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. 2019–2020 ligger fokus inom läslyftet på att stötta flerspråkiga barns lärande och i hur viktigt det är att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Vi utvecklar vår verksamhet genom ett kollegialt lärande. Den reviderade läroplanen för förskolan lyfter fram högläsning. Här ger läslyftet en möjlighet att utveckla förskolans kompetens kring bl.a. olika sätt att arbeta med högläsning och samtala om text.

Vår pedagogiska utvecklare Ms Skoog är någon som ni säkert alla kommer att stöta på någon gång under det kommande läsåret. Hon vägleder och stödjer arbetslagen med fokus på ICDP och lågaffektivt bemötande. ICDP står för International child development programmes, handlar om att genom goda relationer utveckla våra resurser. Grunden i all utveckling sker i samspel med andra människor. Lågaffektivt bemötande ger oss verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp konflikter.

Följ våra avdelningars arbete genom dokumentation och månadsbrev. Vi ser gärna så många som möjligt av er vårdnadshavare på våra föräldramöten, föräldraråd och vårt öppna hus. I år har vi öppet hus 30 september och där närvarar, från båda enheterna, alla våra arbetslagsledare, förstelärare, rektorer, ansvariga för läslyftet, vår pedagogiska utvecklare och vår administrativa chef. Här har ni en unik möjlighet att träffa oss alla, lära er mer om vår verksamhet och ställa frågor. Varmt välkomna!

 

Mvh Ms Widell

Rektor

British Mini Smaragdgången