SCU – Special Childrens Unit

Special Childrens Unit, SCU är en central funktion som arbetar med hela British Junior, från förskoleklass till årskurs 9. Uppdraget är att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. SCU arbetar med att stötta och hjälpa elever i behov av stöd och att utmana elever som kan och vill nå längre och högre kunskapsnivåer.

Särbegåvade elever
På British Junior har vi många högt begåvade elever och även en del särbegåvade. SCU har som mål att utmana alla elever och just dessa har många gånger fått stått tillbaka och blivit uttråkade för att nivån varit för låg. På British Junior gör vi annorlunda, vi ser till att dessa elever blir utmanade och stimulerade så att de når längre i sin inlärningsprocess med större motivation och med bättre resultat som följd.

Elever med särskilda behov
SCU arbetar för att främja hälsa hos alla elever och vi har lite extra fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. SCU har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling. För att ge stöd till en enskild elev handlar det om att se och åtgärda hela miljön omkring eleven. SCU bidrar med stöd till pedagogerna i arbetet med att uppmärksamma orsaker till ohälsa, utreda orsaker till inlärningsproblem samt bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Tester
SCU hjälper lärarna att kontinuerligt utvärdera elevernas kunskaper. På British Junior finns ett noggrant genomtänkt testschema som SCU ansvarar för. Det skapar löpande en bild av både de enskilda elevernas nivå och en helhetsbild av skolans resultat. Det skapar ett tydligt underlag för att utveckla undervisningen.

SCU genomför tester av alla nya elever som kommer till skolan, vilket innebär att eleven direkt kan få undervisning på rätt nivå. SCU och lärarna kan på så vis även snabbt identifiera behovet av eventuella anpassningar, särskilt stöd eller behov av att få större utmaningar.

Allt för att alla elever ska få ut sin fulla potential och nå eller överträffa målen!