Elever på British Junior Secondary i Eskilstuna

Om British Junior Secondary

British Junior Secondary med årskurserna 7-9 har närmare 260 elever.

British Junior är profilerad mot kunskap, ordning och reda, glädje och nyfikenhet. Vår undervisning syftar till att eleverna ska bli nyfikna och själva efterfråga kunskap, och att de ska förstå att det de lär i skolan är avsett att användas ute i en internationell värld. Vi undervisar även i sociala koder, respekt, förståelse och acceptans genom att vara goda föredömen.

Vi ger eleverna förståelse för att endast verklig kunskap kan ge dem makten över sitt eget liv och ge dem styrkan att hjälpa andra. Splittrad eller knapphändig information utan kunskap leder nästan alltid fel.

Inom British Junior finns tillgång till en specifik funktion som vi kallar Special Childrens Unit (SCU) och är en central funktion som arbetar med hela British Junior, från förskoleklass till årskurs 9. Uppdraget är att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. SCU arbetar med att stötta och hjälpa elever i behov av stöd och att utmana elever som kan och vill nå längre och högre kunskapsnivåer. Det unika med SCU är att den uppmärksammar och ser de elever som är högt begåvade och t.o.m. kan anses vara särbegåvade. En grupp som ofta glömts bort i svensk skola.

SCU leds av en biträdande rektor och består av skolans elevhälsa med skolsköterska, kurator, speciallärare, socialpedagoger, studiehandledare, studievägledare, språkstöd och även lärare i Svenska som andra språk. Vid behov finns specialistfunktioner som skolläkare, talpedagog och psykolog att tillgå.

Ditt bidrag som förälder är att se till att ditt barn mår bra, sover ordentligt, äter regelbundet, läser läxorna och har med sig böcker, annan utrustning och idrottskläder till skolan. Då underlättar du ditt barns arbete och resultatet blir en ännu bättre utbildning.

Du kan följa allt som händer på skolan i allmänhet och ditt eget barn i synnerhet via dina dagliga besök på SchoolSoft.

British Junior erbjuder en miljö som ska vara fri från mobbning och andra kränkande beteenden. Vi lär eleverna att våld aldrig löser problem. Vi lär dem att ett gott uppförande, respekt för andra, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång. Vårt mål är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna inför deras fortsatta utbildningsresa.

British Junior står för glädje, trygghet, kunskap, öppenhet, ordning och reda, demokrati, disciplin (med hjärta) och hårt arbete!