Åsikter och klagomål

Inom huvudmannen British Schools verksamheter är ständiga förbättringar en grundprincip och vi har högt ställda mål. I vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är en viktig del att på olika sätt ta del av återkoppling om verksamheten för att dessa ska bidra till att vi åtgärdar brister och hittar sätt att förbättra oss. Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en skyldighet att utreda inkomna klagomål. Eftersom vi ständigt vill förbättra våra verksamheter är alla synpunkter från barn, elever, och vårdnadshavare viktiga. Känner du dig inte nöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta.

I första hand uppmanar vi till att alltid försöka lösa eventuella problem så nära dessa som möjligt. Därför önskar vi att man vänder sig till ex. elevens klasslärare/mentor för att därigenom lösa frågan. Kan inte klagomålet hanteras där eller du är osäker var du ska vända dig hänvisar vi till vår hemsida där du finner ett formulär att fylla i. Detta hanteras av vår administrativa avdelning som ser till att ditt klagomål hamnar hos rätt ansvarig person samt kommunicerar vidare med dig.

Huvudman och rektor som ansvarar för verksamheten informeras alltid om klagomålet och ansvar för att det utreds. Rektor genomför tillsammans med den administrativa avdelningen utredningarna.

Vårt mål är att ditt klagomål hanteras grundligt men även skyndsamt. Återkoppling på ett inlämnat klagomål sker inom en vecka efter registrering. Du kommer även att få skriftlig återkoppling via mail eller brev gällande vad utredningen kommit fram till och eventuellt vidtagna åtgärder.

Anonyma klagomål kommer att registreras men ingen återkoppling kommer att kunna ske.

Det är givetvis både tillåtet och välkommet att komma med andra åsikter än klagomål.

Välkommen med din återkoppling och tack för att du hjälper oss bli bättre!

  Typ av ärende:


  Ärende (endast om du har angett "Övrigt" ovan)
  Jag vill vara anonym Ingen återkoppling kommer att ske.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din email (obligatoriskt)
  Telefon
  Ärendet gäller följande verksamhet:


  Beskriv ditt ärende
  Ditt ärende kommer att behandlas så snart som möjligt och återkoppling sker inom en vecka.