Barn på British Junior Primary i Eskilstuna

Om British Junior Primary

British Junior Primary med årskurserna F-6 har drygt 660 elever. Vårt fritidshem heter Afternoon School och är pedagogiskt integrerat med skolundervisningen.

Skolan har en erfaren ledning, med lång pedagogisk erfarenhet och välutbildade legitimerade lärare.

Kunskap, repetition, ordning och reda, glädje och nyfikenhet är några nyckelord för framgång i sitt lärande. Elever som är trygga, glada och mår bra är mer mottagliga för kunskap. Vi undervisar i respekt, förståelse och acceptans genom att vara goda föredömen, och omfamnar andra kulturer med stor öppenhet och nyfikenhet. Vi lär eleverna att endast kunskap kan ge dem makten över sina liv. Vi lär eleverna att information inte är detsamma som kunskap och förklarar att åsikter utan kunskap inte är speciellt värdefulla.

Inom British Junior finns tillgång till en specifik funktion som vi kallar Special Childrens Unit (SCU) och är en central funktion som arbetar med hela British Junior, från förskoleklass till årskurs 9. Uppdraget är att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. SCU arbetar med att stötta och hjälpa elever i behov av stöd och att utmana elever som kan och vill nå längre och högre kunskapsnivåer. Det unika med SCU är att den uppmärksammar och ser de elever som är högt begåvade och t.o.m. kan anses vara särbegåvade. En grupp som ofta glömts bort i svensk skola.

SCU leds av en biträdande rektor och består av skolans elevhälsa med skolsköterska, kurator, speciallärare, studiehandledare, studievägledare, språkstöd och även lärare i Svenska som andra språk. Vid behov finns specialistfunktioner som skolläkare, talpedagog och psykolog att tillgå.

Via SchoolSoft följer föräldrarna sitt barns skolgång, framsteg, läxor och provresultat kontinuerligt. Lektionsplanering delas mellan lärarna så att lektionerna kontinuerligt förbättras. All lektionsplanering tillhör alla och därmed förhindras dubbelarbete.

För att ditt barn ska få förutsättningar att nå goda resultat behöver du som förälder se till att ditt barn mår bra, sover och äter regelbundet och har med sig rätt skolmaterial till skolan. Ditt stöd i läxläsningen är också ovärderligt. Ditt barns framtid är ett lagarbete mellan oss och dig. Med ett gott samarbete mellan skolan och hemmet kommer vi att lyckas.

I klasserna F-3 på British Junior ligger fokus på läs-, skriv- och matematikinlärning eftersom dessa färdigheter är grunden för all annan inlärning. Vi hävdar till och med att matematiken är ett språk, 2+2+4 eller 2×4 kan lika gärna läsas som 8, och att även här finns en kod att knäcka om eleven ska ha goda förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete.

Genom medvetet hög uppmärksamhet märker vi snabbt elever med behov av särskilt stöd och kan direkt sätta in effektiva åtgärder direkt. Vi har absolut nolltolerans mot mobbning och sätter in åtgärder vid minsta misstanke om kränkningar.